BOGENSE

      SKOLE

Billedet på sidehoved

Vores værdier er: Glæde - Ordentlighed - Mod  - Anerkendelse

                                                                                                                        

Pædagogisk målsætning for Bogense Skole

 

Bogense Skoles opgave er at undervise og opdrage samt bidrage til, at børnene udvikler sig til selvstændige sociale og ansvarlige mennesker, der er åbne over for et samfund i udvikling.

 

Det er skolens opgave at give eleverne baggrund for at danne deres egen helhedsopfattelse af tilværelsen, naturen og samfundet.

 

Skolens hverdag skal være præget af tryghed og kreativitet samt af elevernes medindflydelse og ansvar.

 

Undervisningen baseres på et solidt fagligt niveau og skal være oplevelsesorienteret.

 

Dette skal foregå i samarbejde mellem elever, lærere, forældre og byråd.

 

 

På Bogense Skole vægter vi specielt:

 

Dansk og matematik, hvilket betyder:

 

-         at der er en resurseperson både i læsning og matematik

 

-         at dansk- og matematiktimerne ligger parallelt i årgangene for at styrke den fleksible holddannelse  og bedre udnytte lærernes kompetence

 

-         at der om muligt gives ekstra lærertimer i dansk og matematik i 1. og 2. klasse, således at den værkstedbaserede undervisning styrkes

 

-         at der anvendes specialundervisningsresurser til en forebyggende indsats i indskolingen

 

-         at alle elever i 0.-8. klasse inkl. Regnbuen har læsevenner

 

-         at der er konkrete og evaluerbare mål for læsning/stavning og regning/matematik

 

-         at der tages prøver i læsning 1.-5. klasse, stavning 3.-9. klasse og i regning/matematik, når prøver forligger. Skolens samlede resultat skal ligge mindst 10% over landsgennemsnittet

 

 

Den internationale dimension, hvilket betyder:

 

-         0.-3. klasse: Første kontakt til venskabsklasser i ind- og udland i form at tegninger, brochurer, klassebreve, m.v.

 

-         4.-6. klasse: Personlig ”brev”-udveksling (elevproduceret materiale, breve, e-mail, video, m.v.) og evt. personlig kontakt med skoler, hvor eleverne kan benytte sig af det/de sprog, de behersker

 

-         7.-9. klasse: Den enkelte klasse samarbejder over en længere periode med en udenlandsk klasse om emner som lommepenge, uddannelsessystem, fritid, jobs, etc. Dette samarbejde kan resultere i

-         lærer- og elevudveksling/gensidige besøg

 

-         10. klasse: I forbindelse med udlandsturen i 10. klasse inddrages den internationale dimension før, under eller efter turen. Det kan være partnerskole, institution, socialt projekt, kulturarrangement, virksomhed eller lignende.

-         Mulighed for praktik i udlandet.

 

Krop og bevægelse, hvilket betyder:

 

-         at der udpeges en resurseperson for området, der dels er ”tovholder” og dels sørger for forældreinformation

 

-         antallet af idrætstimer forøges over det samlede skoleforløb under hensyn til den samlede timefordeling og halkapacitet

 

-         at der afholdes idrætsdage, også sammen med de andre skoler i Bogense Kommune

 

-         at der er en årlig trim-dag for hele skolen, hvor der er flere aktiviteter

 

-         at der er årlige musik- og oplevelsesarrangementer for alle elever. Aktiviteterne støttes af Bogense Skoles Oplevelsesfond

 

-         at der udarbejdes en model i samarbejde med elevrådet, der sikrer, at alle elever kommer ud hver dag i frikvartererne

 

-         at der arbejdes for at skabe udendørsarealer, der indbyder til bevægelse, leg og kreativitet

 

-         at 6. årgang før jul laver et musik-drama-arrangement for hele skolen

 

-         at elever i de ældre klasser involveres i krop og bevægelsesaktiviteter i 0.-7. klasse

 

-         at ”Nøglehullet” og ”Skattekisten” ligesom resten af skolen arbejder med kropsbevidsthed, sanselighed, sund mad og selvværd

 

-         i alle teams beskrives i årsplanerne hvordan: 

 

-         der arbejdes med kost og krop på alle årgange

 

-         der også indgår fysisk aktivitet i UU-timerne og de skemafri uger

 

-         der i alle undervisningstimer er opmærksomhed på strækøvelser og bevægelse